Delta Platform werkt mee aan meerlaagsveiligheid Dordrecht - Afgeronde Delta Case

Wanneer het Eiland van Dordrecht dreigt te overstromen, kan besloten worden tot evacuatie. Hierbij is het goed voorstelbaar dat het onmogelijk is om alle inwoners tijdig, vóór de overstroming, van het eiland af te krijgen. Dit geldt met name voor situaties waarin een combinatie van hoge rivierafvoeren en storm op zee de overstromingsdreiging veroorzaakt. Het percentage mensen dat tijdens een dergelijke dreiging gemiddeld genomen op tijd het Eiland van Dordrecht veilig kan verlaten, ligt naar verwachting tussen 8% en 25%. Een groot deel van de bewoners kan dus niet tijdig wegkomen en komt in een gevaarlijke situatie terecht. Het ligt daarom voor de hand om een strategie voor verticale evacuatie te ontwikkelen.

 

Er zijn een viertal mogelijkheden:

  1. Op zolder: schuilen op de zolder van de eigen woning of op een hoger gelegen verdieping van het gebouw waarin de woning zich bevindt.
  2. Publieke shelters: schuilen in hoge gebouwen in de directe omgeving/buurt, die aangewezen zijn en kunnen dienen als vluchtplek voor tientallen of honderden mensen (bijvoorbeeld scholen, verzorgingshuizen).
  3. Veilig gebied: schuilen in een compartiment op het eiland dat relatief veilig is door een lokaal sterke primaire kering en een kleine faalkans van de regionale kering.
  4. Buitendijkse gebieden: schuilen in het hoger gelegen, buitendijks gebied.

Partners

Gemeente Dordrecht, waterschap Hollandse Delta, provincie Zuid-Holland, Veiligheidsregio en Rijkswaterstaat zijn probleemeigenaars. Overige partners zijn waterschap de Hollandse Delta en Unesco.

 

Rol Delta Platform

Trekker en initiatiefnemer namens een of meerdere probleemeigenaars. De case verder uitwerken om aan te kunnen geven welke specifieke kennis nodig is.

 

Stand van zaken

De onderzoeksvragen zijn gedefinieerd. Deze zijn onderverdeeld in alfa en bèta vragen. De bèta vragen (kansberekeningen dijkdoorbraken) zijn uitgezet bij de TU Delft en HZ. De alfa vragen gaat de gemeente Dordrecht zelf uitwerken. Vooralsnog heeft het Delta Platform op dit moment geen actieve rol.

 

 

Volg ons