Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta - Lopende Delta Case

Why

Om tijdig in te kunnen spelen op de klimaatveranderingen is veel kennis nodig over de watersystemen. Allerlei partijen doen onderzoek en leren uit de praktijk. Dat is mooi. Maar daarin schuilt ook het gevaar van versnippering, inefficiëntie, ontbreken van fundamentele kennisontwikkeling en gebrek aan overzicht. Zeker nu we steeds vaker zien dat kennisvragen worden opgepakt in ‘losse’ projecten en niet in brede overkoepelende settings.

Parallel aan deze ontwikkeling ontstaat een samenleving waarin vraagstukken steeds meer integraal en meer multidisciplinair benaderd worden met betrokkenheid van meerdere stakeholders. Dat vraagt om nieuwe werkwijzen en aanpassing van de kennisinfrastructuur.

Hoe kunnen we in deze veranderende samenleving, waarin de opgaven groter worden en de middelen beperkter, al die kennis slim borgen en vervolgens combineren, zodat alle belanghebbende ervan kunnen profiteren?

 

How

De Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta heeft de ambitie om kennis die nodig is voor het beheer, beleid en gebruik van de grote wateren - inclusief de daarvan afhankelijke terrestrische gebieden-  in de Zuidwestelijke Delta efficiënter en effectiever te borgen, toegankelijk te maken, te onderhouden en te ontwikkelen.

De Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta richt zich op kennis uit (wetenschappelijk) onderzoek, toegepast onderzoek, projectonderzoek, adviesopdrachten, onderwijs en veld- en praktijkervaring.

 

In 2018 is de Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta een gefaciliteerde groep van deelnemende professionals die elkaar regelmatig ontmoeten en elkaar informeren over kennisvragen en onderzoeken die lopen of gaan lopen in de Zuidwestelijke Delta, zodat kansen voor verbinding geïdentificeerd worden. Zo is in 2018 het fundament gelegd voor een hechte community waarbinnen deelnemers samen werken aan het adresseren, beleggen en financieren van kennisvragen.

De Regiegroep Monitoring en Onderzoek Water en Natuur Zuidwestelijke Delta van de beherende overheden en de kennisinstituten kan vervolgens de kansen voor effectiever en efficiënter onderzoek in daden omzetten. De in rapporten vastgelegde kennis en belangrijke ervaringen worden toegankelijk vastgelegd in de Deltaexpertise-site (www.deltaexpertise.nl).

We maken onderscheid tussen de Zuidwestelijke Delta als geheel en de systemen zoals Oosterschelde en Veerse Meer, Volkerak-Zoommeer, Grevelingen en Rijn-Maasmonding in deel-communities. Het is de intentie om (ook) sub-communities per systeem op te zetten.

 

Het doel is niet het opzetten van een systeem, maar het opzetten van een community of practice (CoP) die als cement gaat fungeren tussen lopende onderzoeken en activiteiten en de tools die daarbij worden gebruikt: de Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta.

De Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta kent een gezamenlijke opgave. Het kenmerkt zich als een transparant open netwerk. Daarnaast weeft het een rode draad tussen kennisopbouw, kennisborging en kennisuitwisseling.

Volg ons