Lectorenplatform Delta- en Watertechnologie - Lopende Delta Case

De watersector is een van de negen topsectoren in Nederland. Het duurzaam inrichten, beheren en exploiteren van deltagebieden met innovatieve Delta en Watertechnologie (DT/WT) staat hoog op de agenda. Lectoren en docenten van hogescholen bieden studenten een rijke leeromgeving die nodig is om de complexe vraagstukken van delta’s te adresseren.

Het lectorenplatform Delta- en Watertechnologie heeft de ambitie kennisontwikkeling en innovaties te bevorderen via praktijkgericht onderzoek rond maatschappelijke uitdagingen. Dit doet ze door samenwerking te bevorderen tussen hoger onderwijs, kennisinstituten, de sector en maatschappelijke organisaties. Bestaande en nieuwe living labs bieden experimenteerruimte voor de ontwikkeling van concrete oplossingen.

 

Het doel van het Lectorenplatform is:

 • Leveren bijdrage aan de uitvoering Kennis- en innovatieagenda DT/WT
 • Bevorderen kennisontwikkeling en innovaties door samenwerking in een open netwerk en met living labs
 • Versterken positie van praktijkgericht onderzoek in de kennisketen
 • Bundelen van krachten voor deelname aan Europese kennisprogramma’s
 • Professionalisering docent en student via een human capital agenda
 • Vergroten van de interne en externe zichtbaarheid van de resultaten

 

Partners

Hogescholen met hun focus:

 • Van Hall Larenstein; rivier(fluvatiele)gebieden
 • Hogeschool Rotterdam; duurzame havensteden
 • HZ University of Applied Sciences; estuaria en kustzones
 • NHL; drink- en afvalwatertechnologie
 • Hanze; (inter-)nationale klimaatbestendige stede

 

Rol Delta Platform

 • Bij elkaar brengen van lectoren Delta- en Water technologie
 • Formuleren van de onderzoeksagenda
 • Opstellen SIA aanvraag
 • Onderzoeksvragen ophalen voor het Delta Platform
 • Lectoren betrekken bij Delta Cases
 • Coördinatie

 

Stand van zaken

Het Lectorenplatform is opgezet en operationeel. De lectoren weten elkaar binnen en buiten de platform-bijeenkomsten te vinden wat o.a. resulteert in gezamenlijke projecten. Eind 2017 heeft het lectorenplatform vanuit het KNAW een Angin-bijdrage ontvangen voor het opzetten van een Living Lab Indonesië. Inmiddels is ook binnen Nederland een aantal Living Labs gedefinieerd waarop de lectoren hun onderzoek focussen en waarbinnen de lectoren hun krachten/middelen bundelen met LL-specifieke stakeholders/financiers. De voorzitter van het Lectorenplatform heeft een positie gekregen in de voorbereidingscommissie van de NWO/Sia Call Living Labs in the Dutch Delta met als resultaat dat samenwerking tussen WO en HBO deel uitmaakt van elk project. In termen van het Delta Platform is het project afgerond.

Afgesproken is dat het Lectorenplatform gaat fungeren als motorblok van het Delta Platform wat betreft inbreng van delta cases en experts. Vandaar dat het Delta Platform nauw betrokken blijft bij het Lectorenplatform.  Concreet levert het Delta Platform expertise bij de organisatie van Living Lab-sessies. Het LL Friesland heeft inmiddels een succesvolle sessie gehad en die voor LL Delta Oost staat eind juni geagendeerd. Samen met het DP wordt nu gewerkt aan een meerjaren samenwerking met SIA en vakdepartementen om het praktijkgericht onderzoek structureel deel uit te laten maken van meerjaren missie-gedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s)

 

 

 

Volg ons