Lectoren Platform

Over het Lectorenplatform

Binnen het Lectorenplatform Delta en Water Technologie werken lectoren van de zeven hogescholen HZ University of Applied Sciences, Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL Stenden, Saxion, Hogeschool Rotterdam, Hanzehogeschool Groningen en HAN University of Applied Sciences samen aan watergerelateerde, praktijkgerichte onderzoeksvraagstukken.
Aanleiding is de steeds urgenter wordende problematiek van de watergerelateerde gebiedsopgaven. Klimaatverandering, toenemende populatiedruk en de daarmee gepaard gaande groeiende vraag naar voedsel en andere ecosysteemdiensten vraagt om tal van innovaties van technische en niet-technische aard. Watergerelateerde innovaties met een verdienmodel en die bijdragen leveren aan een duurzame toekomst.
Belangrijk is dat deze innovaties verder komen dan alleen een “experimenteerfase”. Dat kan alleen door een intensief samenspel tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten, burgers en belangenpartijen (de “quadruple helix”) vanaf het prille begin. Het HBO kan daar met haar praktijkgericht onderzoek en opleiding van nieuwe generaties professionals een belangrijke bijdrage leveren.

Ambitie

De ambitie om dit proces, de transitie naar een robuuste en duurzame delta, in alle landschapstypen van de delta op gang te brengen en te coördineren overstijgt de kennis en kunde van een individuele hogeschool en was de directe aanleiding voor de oprichting van het nationale Lectorenplatform.
In de periode 2020-2022 kent het Lectorenplatform de volgende doelstellingen:
I Verbreden en verdiepen van de coalitie van samenwerkende lectoren.
II Integratie van het praktijkgericht onderzoek binnen de kennisketen Water.
III Doorontwikkeling van een gezamenlijke onderzoeksagenda.
De missies binnen het thema Landbouw, Water en Voedsel uit het missiegedreven innovatiebeleid vormen de inhoudelijke kaders voor het Lectorenplatform.
Vraagstukken worden opgehaald en belegd in Living Labs die het Lectorenplatform – als onderdeel van het Delta Platform- in een aantal karakteristieke landschapstypen heeft opgezet. Deze Living Labs vormen de interface tussen bottom up behoeften en top down geformuleerde missies. Living Lab-overstijgende vraagstukken maken deel uit van een meerjarig landelijk onderzoeksprogramma.
 

Betrokken hogescholen en lectoren:

 

Prof. dr. A.J.M. (Toine) Smits
Leading lector ARC Delta Areas & Resources
Lector Circular Economy & Water Resources Management
Professor Sustainable Water Managemen
Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
Radboud University Nijmegen 

 

Dr. ir. N. (Niels) Groot
Lector Water Technology / water specialist
HZ University of Applied Sciences
Dow Benelux , Terneuzen, the Netherlands

 

Dr. ir. F.C. (Floris) Boogaard
Lector Spatial Transformation / water consultant
Hanzehogeschool Groningen
Tauw BV 

 

Dr. ir. R.E. (Rutger) de Graaf-van Dinther
Lector Water Innovation
Hogeschool Rotterdam 

 

Dr. Ing. J. (Joost) Stronkhorst
Leading Lector Delta Academy 
Lector Building with Nature / water consultant
HZ University of Applied Sciences  Deltares

 

Dr. ing. L. F. (Luewton) Agostinho
NHL Hogeschool
Lector Water Technology

 

Dr. ir. H. (Harry) Futselaar
Saxion University of Applied Sciences
Lector International Water Technology 

 

Louise van der Heijden
Delta Platform

Projectleider Lectorenplatform

 

Volg ons