Living Lab Fjildlab - Noordoost Fryslân

Duurzame landbouw

Regiodeal Noordoost Friesland en haar Fjildlab ‘Economie en Landbouw’ van start op 21 en 22 mei

In de Regiodeal Noordoost Friesland (NOF) is het Fjildlab gedefinieerd als centrale plek waar duurzame landbouw gerelateerde vraagstukken door middel van kennistafels en projecten worden aangepakt. Belangrijkste doelstelling van Fjildlab is het creëren van innovatieve oplossingen en business modellen in relatie tot natuur-inclusieve landbouw, circulaire productie, duurzaam (grond)waterbeheer en mitigatie en adaptatie aan toenemende verzilting. Er zijn 8 thema’s en 8 bijbehorende kenniskringen opgericht die alle relevante partijen (markt, overheid, kennis, burgers) per thema verbinden. Fjildlab werkt met een open structuur welke nieuwe deelnemers en nieuwe projecten toestaat.

In Fjildlab zijn al veel van de relevante agrarische netwerken betrokken, inclusief de twee grootste agrarische natuur collectieven van in totaal meer dan 1000 agrarische ondernemers in zowel de veeteelt en akkerbouw (de collectieven Waadrâne en Noardlike Fryske Wâlden) en 13 kringen van MKB bedrijven (ONOF) en het Kennis en Innovatie centrum (KEI). Hiernaast zijn 4 gemeenten (ANNO), Wetterskip, provincie Fryslân en verschillende kennisinstituten (SPNA, VHL, NHL, Nordwin, RUG) aangesloten.

Programma en aanmelden dinsdag 21 mei Werkbijeenkomst kenniskringen Fjildlab 'Economie en Landbouw
 

Programma en aanmelden woensdag 22 mei Informatiebijeenkomst Fjildlab 'Economie en Landbouw'

Het Fjildlab wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volg ons