Zeespiegelstijging als kans voor een leefbare en veerkrachtige Oosterschelde

Zeespiegelstijging als kans voor een leefbare en veerkrachtige Oosterschelde

De zeespiegel stijgt mogelijk sneller dan verwacht. Bij een verder stijgende zeespiegel zal de Oosterschelde te maken krijgen met versneld verlies van intergetijdengebieden (platen, slikken, kwelders, schorren) en zullen de eilanden Schouwen-Duiveland en Noord- en Zuid-Beveland te maken krijgen met toenemende verzilting van het grondwater en oppervlakte water. Een belangrijke keuze is of de Oosterschelde op de lange termijn een afsluitbaar open systeem kan blijven of zal moeten worden afgesloten door een dam. Door het aanpassen van het sluitregime van de Oosterscheldekering naar hogere waterstanden is de levensduur te verlengen, maar dat betekent wel dat de waterkeringen in het achterliggende gebied versterkt zullen moeten worden en dat het intergetijdengebied verder onder druk komt te staan door hogere waterstanden en doorgaande zandhonger.

Gedurende 5 maanden werken studenten van verschillende studierichtingen samen met experts aan het verder onderzoeken van concepten voor de waterkeringzone. De studenten doen zelfstandig onderzoek en tussentijds worden de resultaten gepresenteerd en ideeën verder uitgewisseld. De resultaten zullen voor de zomer worden gepresenteerd.

Meedoen of meer hierover lezen? 

Volg ons