Delta Platform werkt mee aan meerlaagsveiligheid Dordrecht

De dijk in Dordrecht is aan versterking toe. Maar dat is ingrijpend en duur. Kunnen de bewoners ook beschermd worden met meerlaagsveiligheid: een combinatie van dijkversterking (preventie, laag 1), ruimtelijke ordening (laag 2) en rampenbeheersing (laag 3)? Dat onderzoekt een partnerschap onder leiding van de gemeente Dordrecht en Waterschap Hollandse Delta in het Onderzoek MLV Dordrecht. Het Delta Platform draagt bij in de vorm van vraagarticulatie en kennisbundeling tussen universiteiten, hogescholen, kennisinstituten en marktpartijen.

Meerlaagsveiligheid: hoe regelen we dat?

Uit een eerder onderzoek blijkt dat er mogelijkheden zijn om water en ruimtelijke ordening beter met elkaar te verbinden.
• Maar welke combinaties zijn slim?
• Hoe creëren we draagvlak bij de bevolking voor evacuatie?
• En hoe organiseren we de bestuurlijk-juridische kant; de governance?

Nieuwe risicobenadering brengt meerlaagsveiligheid in beeld

Meerlaagsveiligheid is in beeld gekomen door het nieuwe waterveiligheidsbeleid. Nederland krijgt in 2017 nieuwe veiligheidsnormen voor dijken, op basis van een risicobenadering. Hierbij hangt het beschermingsniveau samen met de overstromingskansen en de gevolgen daarvan. Waar preventieve maatregelen zeer kostbaar of maatschappelijk ingrijpend zijn – zoals in Dordrecht – kunnen ook maatregelen in ruimtelijke inrichting of rampenbeheersing ingezet worden.

Het Delta Platform draagt bij aan de besluitvorming over de haalbaarheid van de MLV-variant voor Dordrecht. Dat besluit kan in 2017 een alternatief zijn voor het huidige normvoorstel, dat gebaseerd is op preventie met dijken.

De vraag integraal verkennen en kennisclusters vormen

Het Delta Platform organiseert workshops om deze vragen integraal te verkennen en vanuit verschillende perspectieven te belichten. De eerste vond plaats in januari 2015. Vervolgens worden kennisclusters gevormd van experts in civiele techniek, ecologie, governance, ruimtelijke ordening, rampenbestrijding, economie en sociologie. Zo faciliteert het Delta Platform de zoektocht naar slimme combinaties.

Volg ons