Samen een multifunctioneel Tidal Technology Center ontwikkelen

In de delta case tidal energy ondersteunt het Delta Platform BT-Projects bij de ontwikkeling van een multifunctioneel tidal test center voor getijdenenergie.

De Flakkeese Spuisluis wordt in 2017 na een renovatie weer in gebruik genomen. Het is één van de maatregelen om beperkt getij terug te brengen in het Grevelingenmeer en zo de waterkwaliteit te verbeteren. Een consortium met onder andere projectontwikkelaar Bt-Projects wil deze verandering benutten om een test- en demonstratiecentrum voor getijdenenergie te realiseren.

Getijdenenergie als exportproduct

De opbrengst van deze case is de realisatie van een multifunctioneel testcentrum voor tidal energy. Het uiteindelijke doel is om een (inter)nationaal toepasbaar systeem van getijdenenergie te ontwikkelen, met winst voor veiligheid, ecologie en economie.

Via gebiedsontwikkeling nieuwe functiecombinaties ontdekken

Welke kennis is nodig en met welke belangen moeten we rekening houden om het vergunningentraject soepel te doorlopen? Dat was de oorspronkelijke vraag van Bt-Projects. Samen met het Delta Platform trekt BT-Projects deze vraag nu breder. Stakeholders in het gebied brengen samen met onderzoekers en andere experts de effecten, belangen en mogelijke functiecombinaties in kaart.

• Hoe beïnvloeden getijdenturbines de mosselproductie?
• Ontstaan rondom de getijdeninstallatie misschien mogelijkheden voor viskweek, door minder snelle of het ontbreken van stroming?

Ook wordt gekeken welke functies kunnen worden toegevoegd aan het testcentrum, zoals educatie of recreatie. Misschien kan er wel een nieuw soort Neeltje Jans ontwikkeld worden. De verkenning van deze gebiedsontwikkeling gebeurt in de vorm van workshops en stakeholdersbijeenkomsten.

Vanuit gedeeld belang deltakennis ontwikkelen
Wat getijdenenergie complex maakt, is het gedeeld eigenaarschap en gebruik van objecten, zoals sluizen. Het is een nieuw fenomeen voor Rijkswaterstaat en andere gebruikers van het gebied. Belangrijk is daarom om kennis te ontwikkelen vanuit een gezamenlijke visie en een gedeeld belang. Precies wat in deze deltacase gebeurt.
 

Tidal Technology Center Grevelingendam

Tidal Technology Center Grevelingendam

Kennisclusters tidal energy

De kennisvragen richten zich tot dusverre op o.a. de volgende clusters.
• Ontwerp (optimaal voor waterverversing én energieopbrengst)
• Visvriendelijkheid
• Effecten op de stroming, waterbodem en/of waterkanten
• Ecologie
• Werkgelegenheid
• Techniek en object
• Samenhang Brouwersdam en Volkerak-Zoommeer
• Mogelijkheden aquatische teelt

Volg ons