Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta

Binnen het werkveld van deltatechnologie is behoefte aan het efficiënt en effectief opslaan en delen van kennis. Veel kennis is niet gedigitaliseerd of ontoegankelijk omdat het in een bureaulade verdwijnt. Kennisoverdracht vindt daardoor niet of onvoldoende plaats. Ook beheerders en kennisinstituten die kennis vergaren, linken deze vaak niet. Gebruikers vinden daardoor niet de juiste informatie. Een kenniscommunity kan voor dit hiaat een uitkomst bieden.

Een groot aantal partijen maakt gebruik van vaak dezelfde basiskennis. Een kenniscommunity moet deze basiskennis ontsluiten, zodat alle partijen daarop kunnen voortborduren en kunnen toepassen in de eigen situatie. Vrije uitwisseling van de opgebouwde inzichten en ervaringen bevordert op een efficiënte manier het ontstaan van nieuwe kennis. Ook deze nieuw vergaarde kennis moet daarna worden opgenomen in de basiskennis en beschikbaar zijn.

Partners

Kernteam Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta bestaat uit: Rijkswaterstaat, Deltares, WMR, HZ UAS, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

De doelgroep bestaat uit de opstellers van plannen, beleidsmedewerkers, kenniswerkers, onderzoekers, bedrijven, studenten, ….

Deelname aan de community is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Met deelnemers worden afspraken gemaakt over te behalen resultaten.

Waar staan we nu?

Inmiddels is de Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta operationeel. Het kernteam komt regelmatig bijeen en fungeert als eerste schil van de Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta en aanjager van de uitbreiding van de Kenniscommunity. Recent is een Afsprakenkader en actielijst voor 2018/2019 vastgesteld. De Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta maakt deel uit van een bijeenkomst over de Oosterschelde eind oktober en later dit jaar organiseert partner Deltatres een nog nader in te vullen kennismiddag.

Hoewel het de case in termen van het Delta Platform is afgerond, blijft het Delta Platform op verzoek van het kernteam betrokken. Voor het Delta Platform is dat logisch omdat de Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta een bron van nieuwe cases is en een verzamelplek van te betrekken experts

Het doel is niet het opzetten van een systeem, maar het opzetten van een community of practice (CoP) die als cement gaat fungeren tussen lopende onderzoeken en activiteiten en de tools die daarbij worden gebruikt: de Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta.

De Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta kent een gezamenlijke opgave. Het kenmerkt zich als een transparant open netwerk. Daarnaast weeft het een rode draad tussen kennisopbouw, kennisborging en kennisuitwisseling.

Volg ons