Klimaatstresstest: Hoe maken we Nederland klimaatbestendig en waterrobuust?

Ter voorbereiding op een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland moeten alle gemeenten in Nederland voor 2019 een klimaatstresstest (KST) uitvoeren. Zo’n test toont dan per gemeente de knelpunten bij wateroverlast, overstroming, droogte en hitte. Er is grote behoefte aan een eenduidige test voor alle gemeenten.

Het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptie heeft een Handreiking stresstest light beschikbaar. Als aanloop naar de KST geeft deze test al een eerste indruk van de kwetsbaarheden van een gebied als gevolg van klimaatverandering. Tegelijkertijd bieden masterclasses deelnemers inzicht in uitvoeringsprogramma, planning en strategie om tot duurzame oplossingen te komen.

De uit de KST’s voortvloeiende resultaten zijn van belang voor onderwijs (toegepast onderzoek klimaatadaptie), overheid (inzicht in risico’s en regie over werkzaamheden) en bedrijfsleven (advies, planvorming en realisatie, innovatie en werkgelegenheid).

In het Deltaplan Ruimtelijke adaptie staan maatregelen om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Ruimtelijke adaptie vraagt om toekomstige professionals. Rondom dit onderwerp zijn voor studenten diverse cursussen en minoren beschikbaar bij verschillende kennisinstituten.

Rol Delta Platform

Het Delta Platform kan het netwerk opzetten en verbreden naar andere hogescholen en marktpartijen om de onderzoeksvraag uit te werken. Daarna volgen mogelijk pilots in Brabant en Zeeland (droog/nat). Rijkswaterstaat zal worden betrokken als partij die de infrastructurele werken zal initiëren.

Momenteel bieden Windesheim, VHL en HZ UAS een stresstest aan. In Friesland lopen op dit moment in zes districten KST’s in opdracht van o.a. Wetterskip Fryslân. Ook marktpartij (Tauw) is hierbij betrokken, net als de Rijks Universiteit van Groningen (RUG). 

Volg ons