Living Lab Designing with Sediment - Integraal sedimentbeheer als kans voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling

In de Rijn-Maasmonding is door het afsluiten van het Haringvliet als onderdeel van de Deltawerken een tekort aan sediment ontstaan waardoor voorlanden en droogvallende platen eroderen en de biodiversiteit en leefbaarheid onder druk staan. Tegelijkertijd ‘produceert’ de Rijn-Maasmonding grote hoeveelheden sediment door baggerwerkzaamheden in de riviermonding, havenbekkens en de vaarwegen en is er veel zand nodig voor stedelijke ontwikkeling en voor waterveiligheid. Het living lab Designing with Sediment richt zich op de vraag op welke manier deze stromen van zand en slib zoveel mogelijk gesloten kunnen worden en nuttig kunnen worden ingezet voor natuurontwikkeling, stedelijke ontwikkeling en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.  

Dit kan door de stromen van sediment te (her)gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe concepten voor waterveiligheid, recreatie en zilte landbouw, of als voorwaarde voor de ontwikkeling van nieuwe woonmilieus langs de rivieroevers van Rotterdam en Dordrecht. Maar ook door het voorkomen van sedimentstromen door innovatieve baggerwerkzaamheden of door slim gebruik te maken van natuurlijke stromen in de rivier waardoor sediment wordt verplaatst naar locaties waar sedimentatie gewenst of niet problematisch is.

Partners

De TU Delft, WNF, en het Deltaplatform zijn de initiatiefnemers. Inmiddels zijn Deltares, Gemeente Rotterdam, Gemeente Dordrecht, Ecoshape, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam betrokken. Het living lab is een van de praktijken binnen de Internationale Architecture Biënnale in Rotterdam (2018-2020).

Het Living Lab Designing with Sediment werkt de komende twee tot vier jaar aan de volgende vraagstukken:

  1. In beeld brengen van sedimentbalans en sediment vraag-en aanbod
  2. Ontwikkelen, testen en opschalen van oplossingen om sediment te hergebruiken en vast te houden
  3. Ontwikkelen van nieuwe governance, financierings- en managementconcepten die nodig zijn om oplossingen voor elkaar te krijgen.

Volg ons