Living Lab Schouwen-Duiveland

Living Lab Schouwen-Duiveland is een initiatief waar burgers, bestuurders, bureaucraten en bedrijven (4B) in participeren. Samen met kennisinstellingen zoeken ze oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Al experimenterend brengen partijen de opgedane kennis in de regio in praktijk. Het concrete doel van het Living Lab is om innovaties te doen, die te testen en marktgeschikt te maken, op weg naar een circulaire economie in Schouwen-Duiveland. Met dit Living Lab wil de gemeente Schouwen-Duiveland een voorbeeld zijn voor andere gemeenten.

Voor de rijksoverheid (I&M, OCW, BZK en EZ) is het Living Lab een goede manier om nieuwe vormen van samenwerking en financiering te ontwikkelen met toepassingsmogelijkheden voor krimp- of anticipeerregio’s. Voor de gemeente Schouwen-Duiveland biedt het toegang tot kennisvraagstukken en innovaties. Voor onderwijsinstellingen de mogelijkheid om te experimenteren met doorlopende leerlijnen (mbo-hbo-wo). De focus ligt op water, voedsel en gezondheid.

Living Lab Schouwen-Duiveland biedt de komende twee tot vier jaar plaats aan partijen die willen experimenteren. De verwachting is dat daarbij vernieuwende Deltakennis ontstaat voor een duurzame economie in ons land en in andere laaggelegen Delta’s.

De grote variëteit aan deelnemende partijen en de meervoudigheid van onderzoeksvragen maken dit project bijzonder. De thema’s die als kansrijk worden beschouwd zijn:

  1. Kansen voor zilte-zoute-zoete teelten.
  2. Toepassingen zeewierteelt.
  3. Impulsen vanuit het 4B-concept voor snellere en gedragen besluitvorming door overheden.

Partners

Gemeente Schouwen-Duiveland, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen en HZ UAS zijn initiatiefnemers. Overige partners zijn Naturalis, HRO, HVHL, HAS, Deltares , NIOZ, WUR, RIVM, TU Delft, Erasmus Universiteit, TNO voeding, Proeftuin Zeeland, ECN en het bedrijfsleven.

Inmiddels is het projectplan gereed. HZ UAS is trekker van het thema “zeewierteelt/buitendijkse teelten” en HAS van het thema zilte-zoute-zoete teelten. Het Delta Platform levert ondersteuning bij het definiëren van de onderzoeksvragen, resulterend in een meerjarig interdisciplinair onderzoeksprogramma met meerdere experts vanuit hogescholen, universiteiten en andere kennisinstituten. Delta Platform levert ook ondersteuning bij de follow-up, o.a. door met RVO het proces van gebiedsgerichte aanpak met het systeem als uitgangspunt verder op te pakken.

Volg ons