Zeekleigronden en klimaatadaptatie

Binnen het programma Verbindend Water van de Provincie Noord-Brabant neemt het onderwerp Klimaatadaptatie een belangrijke positie in. Klimaatadaptatie heeft hier met name betrekking op ruimtelijke adaptatie als gevolg van klimaatveranderingen. De provincie heeft de indruk dat gebieden die uit zeekleigronden bestaan om andere maatregelen vragen dan gebieden die uit zandgronden bestaan.

De provincie Noord-Brabant heeft het Delta Platform gevraagd om samen te werken en ondersteuning te bieden binnen een mogelijke Delta Case op dit onderwerp.

In afstemming met provincie en waterschap is een startnotitie opgesteld waarin de contouren en aanpak van de case worden geschetst. Eind mei is een vraagarticulatiesessie georganiseerd. Om de ontstane vragen in te kunnen kaderen wordt momenteel bekeken bij welke bestaande gebiedsinitiatieven – en vragen aangesloten kan worden en welke meer generieke onderzoeksvragen opgepakt zouden kunnen worden.

Partners

Provincie Noord-Brabant is initiatiefnemer en trekker. Aangezien in het betreffende gebied Waterschap Brabantse Delta actief is, wordt dit Waterschap vanaf het begin meegenomen in de definitie en uitwerking van de case. Verkend wordt of op onderdelen andere waterschappen willen aansluiten.

Het doel van de Delta Case is om zicht krijgen op de impact van de klimaatverandering op het zeekleirivierenlandschap om zodoende passend beleid en maatregelen te kunnen definiëren en te kunnen implementeren. Hierbij rekening houdend met:

  • de grote maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen die effect hebben op het gebied en (uitdagingen).
  • het (ecologisch) systeem.
  • de belangen en huidige activiteiten in een gebied (profiel en ambitie).

Volg ons