Lectoren Platform

Delta's zijn de meest dichtbevolkte gebieden van de wereld. Het voorkomen van vruchtbare bodems, beschikbaarheid van water, biodiversiteit en de mogelijkheid tot scheepvaart zorgde ervoor dat mensen zich vestigden en gebruik maakten van deze hulpbronnen. Delta's zijn echter ook gevoelig voor overstroming vanuit de rivier en de zee. Vanwege de klimaatverandering is waterveiligheid en het herstel van de natuurlijke veerkracht van delta's een belangrijk aandachtspunt voor de komende decennia. Een andere zorg die op de prioriteitenlijst van delta-bewoners staat, is hoe we op een efficiëntere manier met onze natuurlijke hulpbronnen kunnen omgaan. Tot nu toe hebben we onze bronnen op een lineaire manier benut (take-use-dispose). Deze houding heeft geleid tot ernstige vervuiling van het milieu en verspilling van waardevolle materialen en voedingsstoffen. Om het hoofd te bieden aan de toenemende wereldbevolking en haar behoeften, moeten we efficiënter omgaan met deze bronnen.

Het nationale Lectorenplatform "Delta & Watertechnologie" zal zich op deze uitdagingen concentreren. Het platform bestaat uit verschillende hoogleraren (lectoren) en docenten van verschillende hogescholen. Elke lector heeft zijn eigen focus en expertise en wordt ondersteund door een groep docenten en personen buiten de universiteit die een sterke relatie hebben met het onderwerp van de betrokken lector. Ondanks de verscheidenheid aan onderwerpen opereert het lectorenplatform echter als een team dat de uitdagingen van duurzaam deltamanagement aanpakt.

Ambitie

De ambitie van het lectorenplatform “Delta en Watertechnologie” is om de kennisontwikkeling en innovaties te bevorderen via praktijkgericht onderzoek rond maatschappelijke uitdagingen door: (1) samenwerking tussen het hoger onderwijs, de sector, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties te bevorderen en (2) experimenteerruimte te creëren voor de ontwikkeling van concrete oplossingen.

Deze ambitie wordt gerealiseerd in de context van Living Labs moet leiden tot exporteerbare toepasbare innovaties in (stedelijke) delta’s en daarmee versterking van de kennisinfrastructuur en de marktpositie van de Nederlandse delta- en watertechnologiesector.

Betrokken hogescholen en lectoren:

Prof. dr. A.J.M. (Toine) Smits
Leading lector ARC Delta Areas & Resources
Lector Circular Economy & Water Resources Management
Professor Sustainable Water Managemen
Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
Radboud University Nijmegen 

 

Dr. ir. N. (Niels) Groot
Lector Water Technology / water specialist
HZ University of Applied Sciences
Dow Benelux , Terneuzen, the Netherlands

 

Dr. ir. F.C. (Floris) Boogaard
Lector Spatial Transformation / water consultant
Hanzehogeschool Groningen
Tauw BV 

 

Dr. ir. R.E. (Rutger) de Graaf-van Dinther
Lector Water Innovation
Hogeschool Rotterdam 

 

Dr. Ing. J. (Joost) Stronkhorst
Leading Lector Delta Academy 
Lector Building with Nature / water consultant
HZ University of Applied Sciences  Deltares

 

Dr. ing. L. F. (Luewton) Agostinho
NHL Hogeschool
Lector Water Technology

 

Dr. ir. H. (Harry) Futselaar
Saxion University of Applied Sciences
Lector International Water Technology 

 

Louise van der Heijden
Delta Platform

Projectleider Lectorenplatform

 

Volg ons