Delta Platform - partners bevestigen samenwerking

Op 17 mei 2016 bevestigden partners HZ University of Applied Sciences, Hogeschool Rotterdam, Utrecht University, TU Delft, Van Hall Larenstein, University College Roosevelt, Rijkswaterstaat, Provincie Noord - Brabant, Waterschap Scheldestromen, NIOZ, Waterschap Brabantse Delta en Provincie Zeeland samenwerking in het Delta Platform. Tijdens het NKWK Congres in Utrecht ondertekenden deze eerste groep partners de intentieovereenkomst. Gezamenlijk dragen zij bij aan het opleiden van meer en betere deltaprofessionals door het onderwijs te verbinden aan complexe vraagstukken.

Het Delta Platform verbindt eigenaren van complexe deltavraagstukken met experts van hogescholen, universiteiten, kennisinstituten, bedrijven en overheden. Door een integrale benadering ontstaat nieuwe kennis, die direct terugvloeit in het deltaonderwijs. Het Delta Platform is daarmee een katalysator van delta-innovaties én een living lab voor onderzoekers, docenten en studenten.

Tot 2020 zijn maar liefst 40.000 vacatures te vervullen in de watersector. Vooral de vraag naar breed opgeleide deltaprofessionals is groot.

Waarom deltaprofessionals?

Delta’s zijn aantrekkelijke gebieden om in te leven, maar zijn onderhevig aan bedreigingen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en daalt de bodem. Daardoor neemt de kans op overstroming toe. Door uitdagingen in deltagebieden integraal, vanuit diverse invalshoeken, te benaderen, ontstaan innovatieve en multidisciplinaire oplossingen. Zo wordt een juiste balans tussen veiligheid, economie en ecologie gecreëerd. Om deze complexe uitdagingen aan te gaan, zijn veelzijdige deltaprofessionals nodig.

Delta cases

Inmiddels wordt er in drie delta cases kennis opgedaan over complexe vraagstukken. In alle cases zijn studenten en experts van hogescholen, universiteiten, kennisinstellingen, overheden en bedrijven betrokken.  

  • In delta case ‘zoetzoutovergangen’ wordt onderzoek gedaan naar waar en hoe zoetzoutscheidingen het beste kunnen worden toegepast. Deze kennis is relevant voor bijvoorbeeld het Volkerak-Zoommeer.
  • In delta case ‘energie opwekking in delta’s met laagverval’ wordt onderzocht hoe het hele gebied kan profiteren van een tidal technology centre in de Grevelingendam. Bij deze case zijn diverse stakeholders uitgenodigd om mee te werken aan gebiedsontwikkeling, zodat het voordeel oplevert voor economie, ecologie, energie en uiteindelijk ook voor educatie.
  • In delta case ‘meerlaagsveiligheid Eiland van Dordrecht’ wordt onderzocht hoe bewoners beschermd kunnen worden tegen water met meerlaagsveiligheid: een combinatie van dijkversterking (preventie, laag 1), ruimtelijke ordening (laag 2) en rampenbeheersing (laag 3)?

 

Volg ons