Stakeholders dragen bij aan realisatie Tidal Technology Center

In delta case Tidal Technology Center Grevelingen Dam (TTC-GD) worden mogelijkheden onderzocht om een test- en demonstratiecentrum voor getijdenenergie te realiseren. Tijdens de tweede bijeenkomst in mei, brachten stakeholders in het gebied samen met onderzoekers en andere experts kennisvragen in beeld. Deze vragen dienen beantwoord te worden om een volgende stap zetten in de gezamenlijke ambitie: Tidal Technology Center Grevelingendam, rendement voor het hele gebied!

Input van stakeholders uit een eerdere bijeenkomst is verwerkt in vier overkoepelende thema’s, namelijk energie & technologie, ecologie & omgeving, economie en educatie. Vervolgens hebben lectoren vooraf kennisvragen geïnventariseerd op basis van deze thema’s. Deze vragen zijn opnieuw voorgelegd aan de stakeholders en zij hebben de vragen geïnventariseerd en geprioriteerd. Daaruit zijn vier deelprojecten gekomen:

  1. Tidal Technoloy Center als nationaal icoonproject: medegericht op maatschappelijk acceptatie en gebiedsprofilering
  2. Spelen met stroom(ing): in dit project ligt de focus op opslag van duurzame energie en het toevoegen aan het net als de stroom meer waarde oplevert. Een consortium van HZ University of Applied Sciences, NIOZ, Deltares, BT Projects, ATKB, Enduris en turbinebouwers Deepwater-Energy en Water2Engergy hebben een RAAK PRO-subsidie voorstel voorbereid en een intentverklaring ingediend bij het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. De centrale onderzoeksvraag richt zich op hoe een ultra laag verval getijdecentrale in te richten om maximale economische en ecologische winst te behalen? Komende periode bouwt dit consortium verder aan de aanvraag en het partnerschap.
  3. Asset management: het optimaal beheren van bedrijfsmiddelen, in dit geval met name de turbines.
  4. Educatie: het TTC-GD als bron van en omgeving voor opleiden, kennisontwikkeling en -deling.

Tot slot hebben de stakeholders aangegeven op welke wijze ze willen en kunnen deelnemen. BT Projects en Delta Platform verkennen verder de mogelijkheden en het draagvlak voor deze vier deelprojecten.

Volg ons