Klimaatverandering zet kustgebieden wereldwijd onder druk. De laaggelegen kustzone en de Vlaams-Nederlandse delta, globaal van het Haringvliet tot Oostende, is als gevolg van de klimaatverandering kwetsbaar voor overstromingen, langdurige droogte en verzilting. Dit is een urgent probleem dat voortvarend moet worden aangepakt.

Het is daarom van groot belang om nu gezamenlijk en grensoverschrijdend in te zetten op een geïntegreerde multi-en interdisciplinaire aanpak om de Vlaams-Nederlandse delta-regio veilig en welvarend te houden en klimaatbestendig te maken.

De vraagstukken die spelen binnen een delta kunnen niet door één partij opgelost worden; alleen door de krachten te bundelen en te stroomlijnen is er zicht op die veilige, welvarende en klimaatbestendige delta-regio.

Wat moet er gebeuren?

  • De wateren van Zeeland en Vlaanderen officieel aanwijzen als proefgebied, als’ living lab’ om te experimenteren op het gebied van waterkwaliteit, waterveiligheid en een voedsel- en energietransitie (denk bijvoorbeeld aan zeebouw, wind op zee, blue energy).
  • De recente samenwerkingsovereenkomst tussen UGent en Campus Zeeland en de bestaande samenwerking binnen de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie uitbreiden naar relevante kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden (triple helix) in Nederland en Vlaanderen.
  • Het selecteren van drie tot vijf voorbeeldprojecten allen in dienst van een veilige, welvarende en klimaatbestendige delta-regio.
    Verkennen van financieringsmodellen voor onderzoek in de delta in de samenwerking Vlaanderen-Nederland (Blauwe Route/Blauwe Cluster)
  • Mede door subsidie van de Provincie Zeeland wordt een samenwerkingsplatform Vlaanderen-Nederland opgericht. Hieruit vloeien Smart Delta Solutions/Slimme oplossingen voor de Delta.

Wat gaat het opleveren?

In de eerste plaats moet dit een intensieve samenwerking opleveren binnen de triple helix op een urgente en relevante vraagstelling, die zal leiden tot nieuw ontwikkelde kennis en inzichten welke direct in de praktijk getoetst worden. Vervolgens moet dit opgenomen kunnen worden in de opleiding van professionals. De Vlaams-Nederlandse delta-regio zal daarmee meer aantrekkelijk worden voor hooggekwalificeerde onderzoekers en kenniswerkers en voor innovatieve bedrijven.

Ten tweede levert dit een innovatieve samenwerking tussen onderzoek en onderwijs van Alfa, Bèta en Gammawetenschappen op. Zo kunnen Nederland en Vlaanderen wereldspeler worden op het gebied van gerichte innovatieve onderzoekprogramma’s in de delta met optimale toegang tot en benutting van de onderzoeksfaciliteiten (“living labs”) aan beide zijden van de grens. Het is uitdrukkelijk NIET de bedoeling een nieuw instituut op te richten. Het gaat WEL om het bijeen brengen, coördineren en afstemmen van onderzoek en onderwijs. Kennisinstellingen blijven zelf verantwoordelijk voor hun onderzoeksprogramma’s!

En ten derde is een vereiste een uitdrukkelijke en actieve betrokkenheid van het bedrijfsleven als vragende, mede-ontwikkelende en uitvoerende partij. Dit zal een positieve uitstraling hebben op de bedrijvigheid en werkgelegenheid. En dat is goed voor de deltaregio, goed voor Nederland en Vlaanderen als geheel.

Afbeelding

Partners

Uu logo
Hz university
Campus Zeeland
University College Roosevelt logo profiel
Provincie Zeeland