Werkwijze

Zo werkt Delta Platform

Met praktijkgericht onderzoek als effectief instrument en de living labs als contextrijke voedingsbodem voor vernieuwing, komen alle betrokkenen daadwerkelijk verder. Bedrijven maken gericht werk van innovaties, die hen marktkansen opleveren. De overheid geeft daadwerkelijk invulling aan haar missiegedreven innovatiebeleid; in het bijzonder haar ambities rondom water & klimaat. Het hbo vernieuwt en versterkt zich door praktijkgericht onderzoek als bepalend element in te zetten in het onderwijs. Studenten werken in een aantrekkelijke en contextrijke setting mee aan het oplossen van reële vraagstukken. Dit levert een wezenlijke bijdrage aan de beschikbaarheid en kwaliteit van het human capital dat overheden en bedrijven nodig hebben voor de toekomstige uitdagingen op het gebied van water & klimaat. Opgedane kennis komt beschikbaar voor iedereen, zodat ook andere of nieuwe living labs hier gebruik van kunnen maken.

Samenwerkingen die op deze manier waarde leveren, ontstaan en slagen niet vanzelf. Daar is een aanjager voor nodig; een spil die alle belanghebbenden samenbrengt rondom bepalende thema’s. Delta Platform is deze verbindende factor. Vanuit regionale, nationale en internationale netwerken, creëert en onderhoudt het een ‘ecosysteem’ waar in living labs samengewerkt wordt aan water- en klimaatgerelateerde thema’s. Delta Platform initieert en faciliteert ontmoetingen. Maakt verbindingen, zodat thema’s vanuit alle relevante kennisdomeinen benaderd kunnen worden. Zorgt voor voldoende executiekracht om tot concrete ontwikkelprojecten te komen, met toegepast onderzoek als startpunt. Is vasthoudend, zodat deze projecten ook na hun eerste fase kunnen doorgroeien; bijvoorbeeld door andere partijen aan te laten haken of nieuwe ontwikkelroutes te vinden.

Volg ons