Wat is uw expertise?

Waterzuivering en waterkwaliteit, verder industriewater- en drinkwatervoorziening.

Hoe kwam u daartoe?

Met watertechnologie kun je veel doen, toch zijn we niet in staat om ons grondwater schoon te houden. In grondwater treffen we steeds meer stoffen aan die we gebruiken voor de voedselproductie, zoals gewasbeschermingsmiddelen. Er bestaat in het drukbevolkte Nederland een spanningsveld tussen de beschikbaarheid van water en de enorme druk op water door de gigantisch productieve landbouw. Hoe breng je daar balans in.

Bij welke onderzoeksgroep bent u betrokken?

Sustainable Water Systems bij Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden, parttime. Ik werk van daaruit veel samen met het Centre of Expertise Watertechnologie (CEW).

Aan welke projecten werkt u op dit moment?

Een breed palet, onder andere:

  • Burgerparticipatie in klimaatadaptatie: richt zich op samenwerken met inwoners van verstedelijkt gebied door ze te betrekken bij vergroenen van hun directe omgeving.
  • Better Wetter: een Fries project voor duurzaam waterbeheer in veenweidegebieden. Als gevolg van drainage oxideert het veen en daalt de bodem. De grens is bereikt, we zullen moeten omgaan met hogere waterstanden. Dit vraagt om ander landgebruik. Nieuwe teelten kunnen nieuwe verdienmodellen leveren voor boeren. Een voorbeeld daarvan is de teelt van lisdodde dat onder andere kan dienen als isolatie voor woningen.
  • Nul emissie agrarische spoelplaats (CEW): bij dit project is het streven een 100% circulaire wasplaats te ontwikkelen voor het schoonmaken en ontsmetten van vrachtwagens en machines voor akkerbouw.
  • Erfafspoeling van melkveehouderijbedrijven: een onderzoek naar de kwaliteit van afspoelwater van erven (CEW).

Wat is uw rol bij die projecten?

In sommige gevallen projectleider. Daarnaast houd ik me bezig met kwaliteitsborging en zorg ik voor nieuwe projecten.

Bij welke living labs bent u betrokken?

Onder andere bij:

Better Wetter dat een toekomstbestendig waterbeheer wil ontwikkelen dat bestand is tegen de effecten van klimaatveranderingen en zorgt voor versterking van de ecologie van de Friese boezem in veenweidegebieden.

Fjildlab Noordoost Friesland: een veldlaboratorium voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân.

Waarom bent u aangesloten bij het Lectorenplatform Water?

De kracht van het Lectorenplatform Water is dat hier veel disciplines en netwerken samenkomen die met water te maken hebben.

Heeft u daar een speciale rol?

Ik ben trekker van missie C van de KIA Landbouw, Water en Voedsel.

Wat verwacht u van het Lectorenplatform Water?

Een sterk netwerk heeft meer slagkracht. Dat is essentieel voor het positioneren van het hbo in onderzoeksagenda’s . Met het Lectorenplatform Water laten we zien dat we veel vragen kunnen beantwoorden met waardevol praktijkgericht onderzoek.

Peter van der Maas

Dr.ir Peter van der Maas

Lector Sustainable Water Systems