Wat is uw expertise?

Watermanagement en agrobiodiversiteit

Hoe kwam u daartoe?

Via mijn werk bij Aeres Hogeschool raakte ik betrokken bij watermanagement en agrarisch natuurbeheer. Daarnaast ben ik 9 jaar in het algemeen bestuur van waterschap Zuiderzeeland actief geweest.

Bij welke onderzoeksgroep bent u betrokken?

Team Praktijkgericht Onderzoek in Dronten

Aan welke projecten werkt u op dit moment?

  • Met de helofytensloot met stuw die is aangelegd op Aeres Farms, de schoolboerderij in Dronten, onderzoeken we het zuiveringsrendement van de sloot en de mogelijkheden van waterprecisiemanagement. Met het moerasdak onderzoeken we het zuiveringsrendement van zo’n dak en de praktische inpassingsmogelijkheden bij agrarische bedrijven en in stedelijk gebied. Verder doen we fertigatieproeven en vergelijken we verschillende irrigatiesystemen.
  • Climat Smart Agriculture: internationale projecten waarbij innovatieve oplossingen worden bedacht die boeren, agri-food bedrijven en overheden in staat te stellen klimaat slimme landbouw toe te passen.

Wat is uw rol bij die projecten?

Projectleiding en onderzoeker.

Waarom bent u aangesloten bij het Lectorenplatform Water?

Netwerken, kennisdelen en de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van elkaars expertise in verschillende projecten.

Wat verwacht u van het Lectorenplatform Water?

Kennis bundelen en impact hebben op watergebied.

Wolter van der Kooij

Dr. ir. Wolter van der Kooij

Lector Agrarisch Waterbeheer