Waterlectoren bundelen krachten in kennis- en innovatieagenda

Grote, maatschappelijke vraagstukken rondom de veiligheid, beschikbaarheid en kwaliteit van water vragen om slimme oplossingen. Daarvoor is kennis, samenwerking en daadkracht nodig. Het zijn eigenschappen van het hoger beroepsonderwijs. Lectoren op het gebied van water van elf hogescholen hebben hun krachten gebundeld en een kennis- en innovatieagenda gemaakt. Hierin staat wat volgens hen de grootste uitdagingen zijn op het gebied van water en wat zij daaraan via onderzoek willen doen.

In de agenda komen kennis en ambities samen, die zijn geworteld in de verschillende regio’s waarin de hogescholen zijn gevestigd. Het is hun bijdrage aan de maatschappelijke opgaven in de thema’s C, E en F van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Landbouw, Water en Voedsel, respectievelijk ‘Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied’, ‘Duurzame en veilige Noordzee en andere wateren’ en ‘Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta’.

Lectorenplatform Water

De waterlectoren van de hogescholen hebben zich sinds 2017 verenigd in het Lectorenplatform Water, een initiatief van Delta Platform. Het is opgezet om kennis te delen, de mogelijkheden van samenwerking beter te benutten, om van elkaar te leren hoe je praktijkgericht onderzoek aanpakt en daarmee dit en het hoger onderwijs verder kunt verbeteren. De samenwerking is broodnodig vanwege de steeds urgentere problematiek van watergerelateerde gebiedsopgaven in Nederland. Deze zijn vaak te groot en complex om als kennisinstelling alleen op te lossen.

De lectoren van de verschillende hogescholen hebben de afgelopen jaren veel maatschappelijke opgaven opgepakt. Zo is er bijvoorbeeld door een aantal hogescholen onderzoek gedaan naar het gebruik van waterdoorlatende bestrating, naar hoe je een landschap klimaatrobuust kunt inrichten, naar meerlaagse veiligheid op de Noordzee en naar het gebruik van alternatieve materialen om de mariene infrastructuur te verduurzamen en onderwaternatuur te verrijken.

De komende jaren richten de lectoren zich binnen thema C op onderzoek naar duurzaam (zoet)watergebruik en -beheer voor landbouw, stad en natuur en een klimaatrobuuste inrichting en duurzaam grondgebruik in stad en land. Dit doen ze via de living labs-aanpak, waarin kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenwerken aan een oplossing in een bepaald gebied. Binnen thema E zal er onder meer onderzoek plaatsvinden naar natuurinclusief bouwen, het medegebruik van wateren en de waterkwaliteit- en kwantiteit. Voor thema F spitst het onderzoek zich toe op bouwen met de natuur, assetmanagement voor waterkeringen en adaptief bouwen en plannen.

Praktijkgericht onderzoek

Lectoren op hogescholen voeren praktijkgericht onderzoek uit. Twee kenmerken hiervan zijn dat de vraag vanuit de beroepspraktijk komt en dat de opgedane kennis aan de beroepspraktijk bijdraagt. De lectoren hoeven in hun onderzoek echter niet altijd volgend te zijn. Met de kennis- en innovatieagenda zetten zij een nieuwe stap. Hierin laten zij zien ook waardevolle kennis naar de praktijk te kunnen brengen. Hiervan profiteert de regio, beroepspraktijk, het onderwijs en wetenschap in het algemeen.