Wat is uw expertise?

Civiele Techniek, klimaatadaptatie in het stedelijk gebied

Hoe kwam u daartoe?

Mijn interesse voor internationaal watermanagement bracht mij naar TU Delft.

Bij welke onderzoeksgroep bent u betrokken?

Lectoraat Ruimtelijke Transformaties - Water bij het Kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast ben ik consultant bij Deltares en onderzoeker Global Center on Adaptation.

Aan welke projecten werkt u op dit moment?

  • Climate Adaptation: een samenwerkingsovereenkomst tussen publieke partners en (semi)private samenwerkingspartners met als doel een doorbraak in de aanpak van klimaatadaptatie in (inter)nationale steden te bereiken.
  • Climate scan: internationale kennisuitwisseling over klimaataanpassingsprojecten met een interactieve web-based applicatie.
  • Climate Cafe: actiegerichte klimaatadaptatie in diverse (inter)nationale steden met metingen aan het klimaat en vastleggen van klimaatadaptatie maatregelen in meer dan 25 climate café’s met meer dan 1000 deelnemers waarin ze leren zich te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.
  • International research collaboration INXCES: in internationaal, multidisciplinair onderzoeksverband ontwikkelen van technologische methoden voor risico-inschatting en omgaan met wateroverlast en droogte in urbane regio’s.
  • Interreg North Sea Region project WaterCoG: laat zien dat met participatie van belanghebbenden en lokale gemeenschappen de implementatie van richtlijnen voor waterbeheer mogelijk is en tegelijkertijd aanvullende milieu-, sociale- en economische voordelen kunnen worden behaald.
  • Sponge Cities: in dit programma zeggen Chinese autoriteiten verschillende maatregelen te nemen om het overtollige water van hevige regenbuien op te vangen en zo de wateroverlast tegen te gaan.
  • Stresstest bebouwd gebied Fryslân: onderzoek naar de effecten van klimaatverandering in bebouwd gebied voor de provincie Friesland.
  • Sub-Urban: een netwerk dat het wereldwijde onderzoek naar het modelleren van de stedelijke ondergrond in Europa coördineert, integreert en versnelt en dat daarnaast een toolbox ontwikkelt om de kennis te verspreiden.

Wat is uw rol bij die projecten?

Adviseur, projectleider

Bij welke living labs bent u betrokken?

Living Lab Indonesia Semarang: kennisuitwisseling rondom klimaatadaptatie in steden. De focus ligt op waterbeheer met daaraan verwante onderwerpen als ‘disaster modelling’ met aardbevingen en afvalproblematiek (circulaire economie).

Climate Café: een initiatief van internationaal samenwerkende hogescholen, universiteiten, bedrijven en overheden. Tijdens de Climate Cafe’s doen deelnemers kennis en inspiratie op rondom een probleem.

Waarom bent u aangesloten bij het Lectorenplatform Water?

Het is van belang om landelijk aan grote uitdagingen te werken met andere universiteiten en hogescholen en hun partners.

Wat verwacht u van het Lectorenplatform Water?

Kennisuitwisseling en samenwerking bij projecten.

Floris Boogaard

Dr. ir. Floris Boogaard

Lector Ruimtelijke Transformaties