Bijdrage aan de KIA Landbouw, Water en Voedsel

Nederland bestaat uit zeer diverse landschapstypen die bijvoorbeeld wat betreft grondsoort en waterhuishouding van elkaar kunnen verschillen. Zo is ook de problematiek in de landschapstypen verschillend. De Zuidwestelijke Delta kampt vooral met verzilting terwijl in veenweidegebieden verdroging een groter probleem is. Daarom maken lectoren van elk landschapstype van de delta deel uit van de verschillende living labs.

Binnen de living labs werken publieke en private partijen gezamenlijk aan het ontwikkelen en toepassen van kennis en innovaties die bijdragen aan het op een duurzame manier oplossen van complexe watergerelateerde vraagstukken.

Lectoren benutten de living labs om de gebieds-specifieke opgaven binnen de missies C, E en F te identificeren, te adresseren en op te pakken binnen praktijkgericht onderzoek. De living labs fungeren daarmee als interface tussen top-down beleid en regionale uitdagingen.

Sommige vraagstukken zijn niet gebieds-specifiek. Dit zijn vaak vraagstukken omtrent waterkwaliteit en watertechnologie, zoals de problematiek rondom micro- en nanoplastics en medicijnresten in water. Ook deze vraagstukken worden opgepakt door het Lectorenplatform Water maar niet aan een specifieke regio gekoppeld.