Wat is uw expertise?

“In onze groep werken we aan waterbehandelingsprocessen. De nadruk ligt vooral op elektrisch en elektrostatisch gebaseerde principes. We kijken bijvoorbeeld naar het raakvlak raakvlak tussen elektrohydrodynamische verstuiving en watertechnologie. Voorbeelden zijn nanodeeltjesdetectie en -productie, elektrodencoating en op verdamping gebaseerde systemen.”

Hoe ben je daartoe gekomen?

“De optie om fysica en watertechnologie te combineren, elektrochemie en elektrohydrodynamische verstuiving (EHDA) in het bijzonder, kwam voort uit de belangrijkste expertise in ons lectoraat. Het maakte samenwerken binnen NHL Stenden ook makkelijker.”

Bij welke onderzoeksgroep ben je betrokken?

“Als lectoraat Water Technology werken we binnen NHL Stenden samen met de onderzoeksgroepen Elektrotechniek en Chemische technologie. Daarbuiten werken we veel samen met de vier andere watertechnologielectoraten in Nederland en met onderzoekers op universiteiten als de UvA en Wageningen. Ook maken we deel uit van een onderzoeksteam binnen Wetsus en er is een nauwe band met het Centre of Expertise Water Technology. Verder hebben we binnen en buiten nog samenwerkingsverbanden.”

Aan welke projecten werkt u momenteel?

“Er lopen op dit moment veel projecten. In samenwerking met Wetsus onderzoeken we het gebruik van plasma-ontlading in combinatie met hyperbolische vortices om microverontreinigingen en nanoplastics uit water te verwijderen. Ook onderzoeken we het gebruik van analytische technieken voor het kwantificeren en kwalificeren van nanodeeltjes in het water. Ook zijn er kortlopende projecten zoals het gebruik van luchtwatersystemen als oplossing voor waterproductie in semi-aride gebieden, de fabricage van gedopeerde nanoplasticdeeltjes en -vezels met EHDA en de ontwikkeling van ultrasone sensoren voor realtime analyse van gesuspendeerde, vaste stoffen in anaerobe reactoren.”

Wat is uw rol in die projecten?

“In de meeste projecten zijn wij projectleider, soms zijn we projectpartner en soms een kennispartner. In de projecten met Wetsus brengen wij expertise in op het gebied van hoogspanning, EHDA en nanodeeltjes.”

Bent u betrokken bij een living lab?

“Via het lectorenplatform. Het project waarin we onderzoek doen naar het gebruik van van air-to-water-systemen in semi-aride gebieden past ook prima in een dergelijke structuur, hoewel het niet is geclassificeerd als living lab.”

Waarom bent u aangesloten bij het lectorenplatform?

“Ik ben aangesloten sinds het prille begin. De belangrijkste redenen zijn het netwerk dat het platform biedt, de mogelijkheid tot langdurige samenwerking en landelijk gestructureerde projecten. Ook is het een goede vorm om watertechnologie- en deltatechnologieonderzoek, gekoppeld aan hogescholen, te structureren in Nederland.”

Luewton Agostinho

Dr.ir. Luewton Agostinho

Lector Water Technology
  • luewton.agostinho@hvhl.nl
  • 31/07/1974

  • NHL Stenden
  • Civiele techniek aan de Federale Universiteit van Ceará in Brazilië
  • PhD aan Wetsus en de TU Delft