Delta Platform maakt deel uit van een grote groep milieu- en natuurorganisaties, bedrijven, overheden en kennisinstellingen die het voorstel ‘NL2120, het groene verdienvermogen’ voor het Nationaal Groeifonds heeft gemaakt. Het consortium investeert in onderzoek naar natuurlijke oplossingen voor een toekomstbestendige ruimtelijke inrichting van Nederland. Duurzaam en klimaatbestendig gebruik van land- en watersystemen is noodzakelijk als je de leefbaarheid en het verdienvermogen van Nederland op niveau wil houden in tijden van klimaatverandering en zeespiegelstijging.

Delta Platform maakt met partijen als IVN natuureducatie, Wereld Natuur Fonds, Royal Haskoning, Witteveen en Bos, Wageningen University and Research en Deltares deel uit van het consortium. Delta Platform trekt binnen deze groep vooral op met Groenpact, een samenwerkingsverband van vier groene hogescholen, en DRIFT, een onderzoeksinstituut op het gebied van duurzaamheidstransities.

Het drietal houdt zich binnen het consortium bezig met gebiedsleren, co-creatie, sociale innovatie en het ontwikkelen van huidige en aankomende professionals, onder meer door het doen van praktijkgericht onderzoek. De drie creëren learning communities waarbinnen ze samenwerken met andere partners die zich richten op wetenschappelijk onderzoek, de ontwikkeling en toepassing van nature-based solutions en het opzetten van pilots in verschillende delen van het land.

Toepassing in de praktijk

Co-creatie en sociale innovatie zijn een belangrijk onderdeel van het voorstel, zegt Louise van der Heijden. “De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar nature-based solutions. Technisch kan er inmiddels ook erg veel, maar we zien dat de oplossingen nog te weinig worden toegepast in de praktijk. Dat heeft te maken met maatschappelijke acceptatie en economische haalbaarheid. Als we willen dat dit soort oplossingen meer gemeengoed worden, moet je het integraal oppakken en ook aan dat aspect aandacht schenken.”

De kennis over en ervaringen met natuurlijke oplossingen zijn nu nog versnipperd. Delta Platform, Groenpact en DRIFT willen dit anders aanpakken en dit bij elkaar brengen. “Met zijn drieën zitten wij bovenop de verandering. Wij denken dat je met gebiedsleren, procesdenken en co-creëren de complexe problemen rondom klimaatverandering en zeespiegelstijging helpen oplossen. De klassieke manier voldoet niet meer”, legt directeur van Delta Platform Willem den Ouden uit. “Je moet niet meer vanuit één geïsoleerd probleem denken, maar vanuit het complex aan problemen die te maken hebben met klimaatverandering en zeespiegelstijging. Voor welke opgaven staat een gebied als geheel? Dat is een vraag die je moet stellen.”

Living labs

De transities in de verschillende landschapstypen van Nederland zijn het vertrekpunt in het voorstel. In deze learning communities testen de partijen natuurlijke oplossingen voor de veranderingen. Dit past bij de living labs-aanpak van Delta Platform. Vraagstukken omtrent klimaatverandering en zeespiegelstijging worden in gezamenlijkheid opgepakt, rekening houdend met de specifieke eigenschappen van het landschap en belangen van alle spelers en probleemeigenaren. Zo blijven oplossingen niet in de la liggen, maar worden ze uitgevoerd. “Dat is waar het praktijkgericht onderzoek voor staat.”

Hogescholen werken al lang op deze manier. Ze zijn daar ook goed in, mede door hun regionale verankering. “We gaan onze living labs-aanpak nog beter benutten en uitbouwen om de specifieke opgaven op te pakken en onderzoeksvragen op de juiste plaatsen weg te zetten in calls en projecten”, aldus Van der Heijden. Door de vragen en oplossingen te koppelen aan de landelijke opgaven moet er ook op dat niveau verandering komen. De kennis en ervaring stromen direct terug naar de schoolbanken. “Het is een continu proces van veranderen en al doende leren. We brengen zowel toekomstige als bestaande professionals voortdurend bij de tijd”, besluit Den Ouden.

Het voorstel ‘NL2120, het groen verdienvermogen’ is ingediend door de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het is een aanvraag van 333 miljoen euro. Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor projecten die zorgen voor economische groei op de lange termijn. De overheid investeert samen met de initiatiefnemers.

Willem den Ouden
Algemeen Directeur
Willem den Ouden