Wereldwijd ontwikkelt zich een grote markt voor natuurlijke oplossingen bij infrastructuur - en landschapsinrichtings-vraagstukken, internationaal bekend als Nature Based Solutions. Deze opkomende markt biedt grote kansen voor het Nederlands bedrijfsleven, omdat Nederland nu al wordt gezien als gidsland op gebied van water- en klimaatvraagstukken. Het kennis- en innovatieprogramma NL2120 ontwikkelt de kennis die nodig is om een schaalsprong te realiseren met natuurlijke oplossingen. Het kabinet heeft vandaag het positieve advies van het Nationaal Groeifonds overgenomen en kent 110 miljoen euro toe voor de aanvraag van NL2110, waarvan 40 miljoen euro voorwaardelijk.

Het afgelopen jaar zijn we als Delta Platform – in nauwe samenwerking met Groenpact- met een brede groep partijen bezig geweest om een aanvraag voor het Nationale Groeifonds te maken, waarbij we invulling geven aan een toekomstig verdienvermogen mét natuur. Natuurorganisaties, kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden hebben samen een consortium gevormd en een programma ontwikkeld dat zoekt naar optimaal gebruik van natuurlijke oplossingen in ruimtelijke ordening: NL2120.

Klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en resulterende afnemende economische gebruiksruimte vormen een toenemende bedreiging voor de welvaart en het welzijn van huidige en toekomstige generaties Nederlanders. Om verdienvermogen te behouden en vergroten, en ook in de toekomst veilig en gezond te kunnen wonen en werken zijn fundamentele aanpassingen nodig in ons landgebruik en bodem- en waterbeheer. Nature Based Solutions zijn maatregelen die gebruik maken van de natuur voor maatschappelijke opgaven en die tegelijkertijd het ecosysteem helpen. Natuur in de stad kan bijvoorbeeld zorgen voor het verkoeling bij hittestress en natuurgebieden kunnen helpen bij het opvangen van water. Mondiaal en in Nederland neemt de aandacht en financiering voor Nature Based Solutions toe, omdat NBS als één van de sleuteloplossingen wordt gezien in EU-beleid (Green Deal) en VN-verdragen (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework).

Bestaande kennis en ervaring op gebied van NBS zijn versnipperd. Om toepassing verder op te kunnen schalen is een impuls nodig. De integrale aanpak van NL2120 verrijkt en verdiept kennis en past algemene kennis toe in lokale context, door kennisontwikkeling en praktijkervaring te combineren. Met de ontwikkelde kennis en ervaring draagt het programma niet alleen bij aan export van de deltatechnologiesector, maar ook aan beleidskeuzes voor een toekomstbestendige ruimtelijke inrichting van Nederland. Het voorstel combineert een nationaal kennisprogramma met het opdoen van praktijkervaring in Deltametropool Rotterdam/Dordrecht en bodemdalingsgebieden in Friesland. Binnen deze projecten leren betrokken partijen gezamenlijk over de werking van natuurlijke oplossingen, innovatieve verdienmodellen en maatschappelijke transitieprocessen.

NL2120 resulteert op middellange termijn in een cumulatieve groei van het Nederlands BBP met € 1.075 miljoen in 2050 uit additionele export van Nederlandse bedrijven en hogere productie van grondgebonden sectoren in verschillende landschappen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voorstel ingediend. Het consortium bestaat uit kennisorganisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven, natuurorganisaties en overheden.

De partners zijn bijzonder blij met het besluit en popelen om te kunnen beginnen met het project.

Het consortium NL2120 bestaat uit:

Stichting Ecoshape (een vertegenwoordiging van Arcadis, Boskalis, HKV, RHDHV, Sweco, Van Oord, Wittenveen+Bos e.a.), de provincie Friesland, de gemeentes Dordrecht en Rotterdam, Staatsbosbeheer, de kennisinstellingen Deltares, Wageningen University & Research, TU Delft, TU Twente, Universiteit Utrecht en een brede reeks NGO’s (ARK Rewilding NL, De Noordzee, IUCN NL, IVN, Natuur & Milieu, Natuur & Milieu Federaties, Natuurmonumenten, SoortenNL, Vogelbescherming en WWF-NL) en en vertegenwoordigers beroepsonderwijs CoE Delta Platform, CoE Groen en CIV Groen (Hogeschool van Hall Larenstein & HZ UAS). Het consortium is bij de aanvraag ondersteund door PNO, Arjan Berkhuysen Consultancy, Stroming BV en P2 managers.

Foto 4 Kaart NL2120