Simon Brasser is geen pessimist, maar hij ziet dat wordt onderschat wat er allemaal op ons afkomt door de klimaatverandering, zeespiegelstijging en de grote landelijke opgaven in het coalitieakkoord. “Ook als de effecten meevallen, moet je komende decennia bewuste keuzes maken die we nu nog niet kunnen overzien.” Bij Rijkswaterstaat is hij vorig jaar Leo Adriaanse opgevolgd, die programmacoördinator van de Zuidwestelijke Delta was. Brasser heeft als zijn opvolger veel contact met Delta Platform

Brasser werkt al sinds 1996 bij Rijkswaterstaat. Sinds 2008 houdt hij zich bezig met uitdagingen rondom wateropgaven. Hij was onder meer betrokken bij het maken van de voorkeursstrategieën voor de Oosterschelde, Westerschelde, kust en Voordelta, die in 2015 in het Nationaal Waterplan zijn opgenomen. Daarna was hij tot vorig jaar clustercoördinator water. “Het water heeft me altijd getrokken. Ik kom uit Westkapelle. Mijn ouders hebben in 1944 het bombardement op het dorp en de inundatie van Walcheren meegemaakt. Het belang van bescherming tegen water heb ik dus van huis uit meegekregen.”

Hij houdt zich vooral bezig met de langetermijnvraagstukken voor de Zuidwestelijke Delta. Vanwege die lange termijn ziet hij een belangrijke rol weggelegd voor universiteiten en hogescholen. “Het human capital-vraagstuk daarin is ontzettend belangrijk”, zegt hij. “Dat is een grote, maar mooie opgave voor bijvoorbeeld hogescholen en daarmee Delta Platform. Als Rijkswaterstaat maken we in de samenwerking binnen Zuidwestelijke Delta graag gebruik van de kennis bij de onderwijsinstellingen. Waar wij kunnen brengen we onze gebiedskennis en kunde graag in. We willen die link de komende jaren alleen maar versterken, want wij hebben elkaar echt nodig.”

Simon Brasser 1

Aanvliegen

Hij is dan ook enthousiast over het programma Zuidwestelijke Delta. In het programma werken het Rijk en regionale overheden met ondernemers en maatschappelijke partijen, zoals onderwijs- en kennisinstellingen, samen aan een veilig, klimaatbestendig, ecologisch veerkrachtig en economisch vitaal deltagebied met voldoende zoet water, nu en in de toekomst. “Als Rijkswaterstaat hebben we er alle belang bij om het op dit niveau aan te vliegen, omdat het een ontzettend complex gebied is. Alles heeft er met alles te maken.” Een lokale oplossing kan gevolgen hebben voor de Zuidwestelijke Delta als geheel en op dat niveau kunnen oplossingen weer gevolgen hebben op landelijk niveau. “Als je zaken wilt aanpakken moet je dus iedereen zoveel mogelijk meekrijgen. De uitdagingen rondom water zijn tegenwoordig zo complex dat je ze als overheidsinstelling niet meer alleen kunt oppakken. We moeten veel meer samen optrekken en gezamenlijk belang creëren.”

De urgentie is hoog. “We moeten nu echt stappen gaan zetten”, aldus Brasser. Dat kan bijvoorbeeld door concrete projecten zoals Waterkerende Landschappen waarbij de HZ en Delta Platform betrokken zijn, maar je moet ook nadenken over de lange termijn.

In de toekomst is er bijvoorbeeld veel onderhoud nodig aan de kunstwerken van Rijkswaterstaat, zoals sluizencomplexen en de stormvloedkeringen. Daarbij staat veiligheid voorop, maar spelen de energietransitie en klimaatverandering mee. “Met de huidige voorspellingen voor zeespiegelstijging kunnen we voort met onze huidige strategieën en infrastructuur. Stijgt de zeespiegel echter sneller en hoger, dan wordt het echter een ander verhaal. Dat heeft gevolgen voor de investeringen die je de komende decennia doet. Om te voorkomen dat je later geen spijt krijgt van deze investeringen is het belangrijk op tijd te anticiperen.”

Volgens Brasser maakt de bestuurlijke inrichting van Nederland het er niet makkelijker op. Bestuurders worden aangesteld voor een periode van gemiddeld vier jaar, maar de vraagstukken op het gebied van waterveiligheid, -kwaliteit en -kwantiteit betreffen een veel langere periode. “Het is nu soms al lastig en tijdrovend om dingen voor elkaar te krijgen. Als je kijkt naar alle opgaven die er bijkomen en de grilligheid van bestuurlijke processen wordt het alleen maar complexer. Dat kan een van de bottlenecks worden.” Hij laat zich echter niet uit het veld slaan. Samen met overheden, onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zoals Delta Platform ziet hij zeker ook kansen. Brasser blijft werken aan een veilige, toekomstbestendige Zuidwestelijke Delta. “We moeten samen aan de slag en beginnen met het ontwikkelen van een adaptieve aanpak om op tijd in te spelen op een onzekere toekomst.”