In welke regio zit jullie living lab?

Noord-Oost Friesland. We zijn actief in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Tytsjerkstradiel, waar je veel zandgronden ziet en een klein stukje veenweidegebied. In Noardeast-Fryslǎn heb je voornamelijk kleigronden.

Op welke thema’s focussen jullie?

Wij hebben in totaal thema’s waarmee wij ons bezighouden: Voedsel en voeding, natuur en landschap, adaptatie aan verzilting, gezonde bodem, water en landbouw, duurzame energie en mest en voer.

Wat doen jullie in het living lab?

Fjildlab Noordoost-Fryslǎn is de centrale plek waar duurzame, aan landbouw gerelateerde vraagstukken via kenniskringen en projecten worden opgepakt. In deze krimpregio is landbouw naast de staal- en bouwsector belangrijk voor de werkgelegenheid. Door middel van het veldlaboratorium willen we nieuwe, circulaire verdienmodellen ontwikkelen voor de landbouwsector. We zetten in op productkennis en kwaliteit en kennis over landbouwgrond gecombineerd met alle denkbare technologieën. Om hier invulling aan te geven hebben we samen met de sector zeven thema’s benoemd. Onze doelstelling is om in de periode 2021-2024 meer dan honderd aan de landbouw gerelateerde projecten te helpen ontwikkelen en uit te voeren. Dat gebeurt onder leiding van ondernemers, die worden ondersteund door lectoren van de hogescholen in Noord-Nederland. Deze projecten leiden tot nieuwe verdienmodellen waarmee de agrariërs verder kunnen.

Welke partners zijn verbonden aan het living lab?

De stichting Fjildlab faciliteert het samenbrengen van gebiedspartijen en bestaat uit Hogeschool Van Hall Larenstein, Ondernemersfederatie NO-Friesland, collectief Waadrâne en de vereniging Noardlike Fryske Wâlden.

Wel lectoren zijn betrokken bij het Fjildlab?

Op vrijwel elk van de zeven thema’s is een docent van Van Hall Larenstein aangehaakt. Alleen op het thema duurzame energie hebben we iemand nodig. De docenten die meedoen zijn Lizette Oudhuis, Arjen Strijkstra, docent-onderzoeker Ate Boerema, Mindert de Vries, Emiel Elferink, Peter van der Maas en Rik Eweg, docent-onderzoeker Marije Strikwold en Johannes Scholberg.

Noem eens een succesverhaal van het living lab?

Via de kennistafels die het Fjildlab voor de thema’s organiseert gebiedspartijen en boeren samen. Er worden dan ideeën verzameld die worden uitgewerkt tot projecten. De lectoren hebben hierin een belangrijke rol, voornamelijk het schrijven van projectplannen is in de praktijk een drempel. We zien dat onderwijspartijen de schrijvende rol op zich nemen waardoor het aantal projectaanvragen stijgt.

Hebben jullie tips voor andere living labs?

Het is belangrijk een of meerdere trekkers te hebben. In het geval van een lokale subsidieregeling moet deze toegankelijk zijn voor lokale ondernemers.

Ook op zoek naar samenwerkingspartners?

Meld jouw living lab aan
Living Lab Fjildlab

Living Lab Fjildlab


Contactpersoon